Недвижими имоти. Вещно право

Предоставям широк спектър от правни услуги в сферата на вещното право (правни анализи,
проектодоговори и консултации):

 • консултиране на инвестиционните намерения на клиентите;
 • консултиране и съдействие при договаряне на външно финансиране на инвестиционните намерения на клиенти;
 • консултиране на инвестиционни намерения на чуждестранни дружества или физически лица;
 • консултиране на различни решения във връзка с управлението на собствеността;
 • наемни отношения;
 • изследване на правния статус на имота и проследяване на собствеността при придобиване на недвижим имот;
 • подробен правен анализ и набелязване на рисковете при придобиване или разпореждане с недвижим имот;
 • правни консултации при сделки с недвижими имоти и данъчното им третиране;
 • консултиране при осъществяване на инвестиции в строителството;
 • консултации във връзка с данъчното облагане на недвижимите имоти;
 • представителство и съдействие в преговорния процес при различните етапи на инвестиционното намерение;
 • изготвяне на проектодоговори (предварителни и окончателни договори, споразумения и договори за наем/лизинг, договори за кредит, ипотека и др.);
 • подготовка на документите или представителство при извършване на сделки с недвижими имоти;
 • следене за изпълнението на вече сключени договори и евентуална реализация на договорните обезпечения.
TOP