Обществени поръчки

Обществените поръчки дават възможност за реализиране на различни бизнес инициативи, където корпоративния свят обслужава нуждите на публичния сектор. Съдействам на своите клиенти в различни аспекти от реализацията на проектите по обществени поръчки, както и консултирам въпроси, свързани с различните юридически трудности, заложени в условията за кандидатсване и реализиране на даден проект:

  • условия и реда за провеждане на съответната процедура;
  • консултиране, проекто-становища, правни анализи в процедурите по осъществяване на предварителен контрол при изпълнение на обществени поръчки;
  • преглед на казуси по задание на възложителя или изпълнителя и предоставяне на становища във връзка с участието в и/или изпълнението на обществените поръчки;
  • съдействие и предоставяне на устни и писмени консултации във връзка с провеждането и изпълнението на процедури по ЗОП във всички етапи на съответната процедура;
  • съдействие и предоставяне на устни и писмени консултации, правни становища и/или анализи при осъществяване на контрол върху приключил процедури;
  • участие в преговори с възложители и изпълнители по повод отчета на изпълнението на обществени поръчки;
  • процесуално представителство при обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията;
  • процесуално представителство пред Върховния административен съд при обжалване на решенията на Комисията за защита на конкуренцията;
  • процесуална защита при търсене на отговорност при неизпълнение на обществена поръчка пред договорения арбитраж или компетентния съд.
TOP