Процесуално представителство

Осъществявам процесуално представителство при възникнали различни гражданско и търговскоправни спорове. Богатият ми процесуален стаж в граждански и търговски спорове ми дава възможност да съобразяразличните рискове в конкретен съдебен казус и да препоръчам най-добрата стратегия за нуждите на клиента. Предоставям консултации, свързани със следните проблеми:

  • Необходимостта от започване на съдебно производство по съществуващ правен проблем;
  • Инициаране на съдебно производство;
  • Изготвяне на становища за предстоящи или образувани граждански и търговски дела;
  • Процесуална защита по търговскоправни спорове;
  • Процесуална защита по гражданскоправни спорове;
  • Решаване на спорове относно дружествените отношения;
  • Процесуална защита във въззивни производства;
  • Процесуална защита в касационни производства.
TOP