Застрахователно право

Застрахователното правоотношение е едно от най-разпространените в българския обществен и икономически живот.

Мога да съдействам по множество от въпросите със застрахователно право. Моите правни услуги в тази област обхващат:

  • Консултации по всички въпроси на застрахователното право;
  • Подаване на писмена претенция до застраховател във връзка със задължението му да плати застрахователно обезщетение или сума;
  • Подаване на възражение срещу отказ на застраховател да плати застрахователно обезщетение или сума;
  • Процесуално представителство пред всички инстанции на българските съдилища по застрахователни дела;
  • Водене на преговори за изплащане на обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност”, когато вие или ваши близки сте наранени, налице е повредено или унищожено МПС или имущество вследствие на виновно поведение на друг водач.
TOP