Енергийно право

Практиката ми като юрисконсулт в енергийна компания ми е позволила да познавам в детайли както пазара, така и недобри търговски практики, на които можете да се натъкнете като потребител или участник на енергийния пазар. Въз основа на опита ми в сферата, дейностите ми включват:

  • Консултиране и съдействие при разрешаване на правни спорове, свързани с потребителски или търговски казуси относно неправилно или неточно измерване на електрическа енергия в обекти на клиенти;
  • Консултиране и съдействие при разрешаване на правни спорове, свързани с потребителски или търговски казуси относно неправилно или неточно измерване на електрическа енергия в обекти на клиенти;
  • Проблеми, свързани с изместване или изкуване на енергийни съоръжения, както и заплащане на обезщетение за използването им от страна на енергийните дружества;
  • Консултиране, свързано с доставката на електрическа енергия на свободен и регулиран пазар, както на потребителите, които са присъединени на високо и средно напрежение към електропреносната или съответно електроразпределителната мрежа, така и на тези, които са присъединени на ниво ниско напрежение;
  • Консултиране относно структуриране на отношения между мрежови оператори и търговци на електрическа енергия, между търговци и потребители на електрическа енергия, както и между различните участници на пазара на електрическа енергия в България;
  • Процедури по възстановяване на стари партиди, нови присъединявания, както и уточняване на отношения, свързани с измерването на енергия в обекти с различен законов статут и дължимите мрежови компоненти за тях;
  • Анализ и правен подход при наличие на стари задължения, касаещ тяхната изискуемост;
  • Консултации за правната рамка на пазара, както и набелязване на подходящата дружествена структура, свързана със започване или осъществяване на дейност на пазара на електрическа енергия;
  • Водене на лицензионни процедури пред регулаторните органи;
TOP