Строително право

Консултирам въпроси, които възникват във връзка с процеса на строителството и свързаните с него бизнес отношения. Представлявам клиентите си по време на всички етапи на строителния процес: от планиране и участие в тръжни процедури, изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация до процесуално представителство и разрешаване на възниканали спорове, свързани с процеса на строителство.

Предоставям пълен набор от правни решения за този сектор:

  • правно съдействие във връзка с устройство на територията, одобряване на инвестиционни проекти и получаване на разрешения за строеж, както и обжалване на индивидуални административни актове свързани със строителния процес;
  • комплексни правни услуги при осъществяване на административни процедури по българското право;
  • регистрация на строителни компании в Централен професионален регистър на строителя;
  • изготвяне и договаряне на договори с подизпълнители;
  • изготвяне на договори за проектиране, за строителство и за осъществяване на консултиране и строителен надзор, както и участие в преговорния процес за осъществяване на сделките.

Консултирам проекти, свързани с изграждането на енергийната инфраструктура. Участвам в структурирането на проекти, свързани с постигане на заложените пред сградите мерки за енергийна ефективност по национални и европейски програми. Консултирам и водя спорове, които са свързани относно разположени и заварени при покупка на имот енергийни съоръжения. Извършвам консултации, свързани със собственост на клиенти върху такива съоръжения.

TOP