Несъстоятелност и събиране на вземания

Имам опит в предоставянето на правни услуги в областта на процедурите по несъстоятелност, като осигурявам процесуално представителство и консултации на физически и юридически лица, когато те участват в такива процедури. Консултирам както неплатежоспособните търговци, така и техни кредитори. Правните услуги, които предоставям в тази област включват:

 • предварителен анализ на правното и финансовото състояние на длъжника и изготвяне на конкретни предложения за бъдещи действия;
 • изготвяне на правните документи, свързани със започването и правилното провеждане на процедурата по несъстоятелност;
 • процесуално представителство пред съда, участие в съдебни заседания, обжалване на съдебни актове и др.;
 • взаимодействие с назначения синдик;
 • предприемане на действия по обезпечаване вземанията и интересите на клиента в случаите, когато има качеството на кредитор, предявяване на вземанията, образуване и процесуално представителство по дела за отмяна на действия и сделки на длъжника, увреждащи интересите на кредиторите;
 • участие в преговори с оглед уреждане на отношенията между участващите в производството по несъстоятелност страни, консултации във връзка с изготвянето на оздравителен план или разпределение на събраното имущество;
 • осъществяване на контрол при изпълнението на оздравителния план или на условията за разпределение на събраното имущество.

В сферата на събирането на дългове консултирам както кредитори, които целят да съберат своите вземания максимално бързо, така и длъжници, които пък имат желание да заплатят дълга си максимално ефективно, като избегнат всички допълнителни разходи, които следват от основния им дълг и могат да ги доведет до пълна неплатежоспособност в един по-късен момент.

Правните услуги, които предоставям в тази област включват:

 • предварителен анализ на правното и финансовото състояние на длъжника и изготвяне на конкретни предложения за бъдещи действия затова как би могъл да се събере дълга;
 • започване на принудително изпълнение и неговото ефективно изпълнение до събиране на просрочения дълг;
 • процесуално представителство пред съда, участие в съдебни заседания, обжалване на съдебни актове и др.;
 • изготвяне на обезпечителни мерки преди по време и след осъществяването на дадена сделка;
 • предприемане на действия по обезпечаване вземанията и интересите на клиента;
 • участие в преговори с оглед уреждане на отношенията между участниците по съответния дълг;
 • осъществяване на контрол при изпълнението на набелязаните мерки;
 • използване на процесуални способи, които да ускорят плащането на дълга;
 • консултации как може да се стигне до осребряване на имуществото на длъжника, за да се погаси даден дълг;
TOP