Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени формулата за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради в режим на етажна собственост. С решение 4777/2018 г. на трето отделение на ВАС по адм. дело 1372/2016 г. бе отменена формулата, приета в т.6.1.1 от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост. Решението

ЮЛНЦ

От началото на 2018 година всички фондации и сдружения трябва да се пререгистрират в Агенция по вписванията. Срокът, определен по закон за пререгистрация е 3 години – от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г. Пререгистрирацията на фондациите и сдруженията с нестопанска цел ще се извърши по модела, по който беше извършена пререгистрация
TOP