След влизане в сила на промени в Търговския закон акционерните дружества имаха срок до 23 юли 2019г. да заменят акциите на приносител с поименни Промените Oктомври 2018г. в Държавен вестник, бр. 88 бяха публикувани промени в Търговския закон, с което отпадна възможността акционерните дружества (АД) да издават акции на приносител или наричани още безименни. В
Крайният срок за задължителната регистрация на търговците на горива е до 26 октомври 2019 г.    От 28 януари 2019г. влезе в сила Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, който въведе редица нови изисквания за търговците на горива. На практика приложението на закона бе отложено до
Нови по-стриктни изисквания за деклариране на действителния собственик, контрола и финансирането на доставчиците на медийни услуги бяха въведени чрез Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги. Тези изисквания не се отменят от изпълнения на изискванията съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари
Настоящата статия е продиктувана от все по-зачестяващите опити на търговци на електрическа енергия да изискват от клиентите си да им предоставят обезпечение по сключените договори за доставка. Подобни договори с търговци на електрическа енергия имат всички клиенти, които купуват ток по свободно договорени цени от избран от тях търговец, разполагащ със съответния лиценз. В последните
TOP